Posao u doba koronavirusa: Što je s plaćom ako se zbog epidemije ne radi?

18. ožujka 2020.

Foto: Pixabay

Situacija s koronavirusom stavila je pred poslodavce, ali i pred radnike, brojne izazove, pogotovo kad je riječ o radnom odnosu u novim okolnostima, reguliranju plaćenog i neplaćenog dopusta.

Kad je riječ o obvezi radnika u odnosu na obavljanje ugovorenih poslova, važno je istaknuti kako se radnik dužan pridržavati svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu te drugim zakonima i propisima tijekom bolesti, kojim je propisana obveza postupanja u skladu s mjerama za zaštitu od zaraznih bolesti.

Znači, radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u obavljanju ugovorenih poslova radnik dolazi u dodir. S druge strane, poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima, u ovoj situaciji na isti način kao i redovitim uvjetima, pojašnjava se na posebnoj web-stranici o koronavirusu, koju je pokrenula Vlada, a na kojoj će se objavljivati sve bitne informacije u vezi s koronavirusom u Hrvatskoj.   

I poslodavci i radnici moraju se držati preporuka Stožera 

U skladu s Odlukom o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 te obvezama iz Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti, poslodavac je dužan pratiti upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i drugih nadležnih tijela.

U slučaju rješenja ili drugoga odgovarajućeg akta kojim se određuje samoizolacija, poslodavac i radnik dužni su se u potpunosti pridržavati izdanog rješenja ili drugoga odgovarajućeg akta na način kako to određuje poseban propis. Važno je znati da neobavljanje ugovorenih poslova u navedenom slučaju ne može biti opravdan razlog za otkaz ugovora o radu niti je radniku dopušteno postupati po uputama poslodavca koje bi predstavljale ponašanje protivno nalogu iz navedenog rješenja odnosno drugoga odgovarajućeg akta.

Za vrijeme trajanja samoizolacije radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće u skladu s posebnim propisom. Iznimno, u slučaju kada bi se radnik i poslodavac sporazumjeli o radu od kuće u navedenom razdoblju, radniku pripada pravo na plaću.

Kad je riječ o neplaćenom dopustu, on podrazumijeva mirovanje radnog odnosa radnika, poslodavac bi ga mogao utvrditi, ali na zahtjev radnika. Iako tada nema obveze uplate doprinosa za obvezna osiguranja, poslodavac ih može, ne odjavljujući radnika, uplaćivati na najnižu osnovicu u skladu s posebnim propisom. 

Plaća se mora isplaćivati

Važno je znati da radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran. Ako samim Zakonom o radu, drugim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne mjesečne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca.

Uzimajući u obzir posebne okolnosti, odnosno odluku ministra zdravstva o proglašenju epidemije COVID-19, preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a u svrhu sprečavanja širenja epidemije, poslodavac bi mogao na temelju tih propisa i utvrđenih mjera donijeti odluku na temelju koje radnici ne bi bili u obvezi rada, sve dok su takve mjere na snazi, ali bi poslodavac imao obvezu isplate plaće tim radnicima u punom iznosu.

mladi ljudi, cura u stanu


Što treba znati o radu od kuće?

Mnoge su tvrtke u Hrvatskoj svojim djelatnicima omogućile rad od kuće. U tom slučaju obveza je poslodavaca da takvom radniku osigura uvjete za rad, da vodi brigu o organizaciji posla i sigurnosti radnika te radnom vremenu i odmorima koje je dužan osigurati u skladu sa zakonima. Jednako tako, postojala bi obveza radnika da poštuje i izvršava obveze iz radnog odnosa s dužnom pažnjom te da vodi pri tome računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika. Radnik tada ostvaruje pravo na svoju ugovorenu plaću, za razliku od situacije u kojima ne radi, pa stoga ostvaruje pravo na naknadu plaće.

U skladu s radnopravnim propisima, poslodavac je obvezan voditi točnu evidenciju o radnom vremenu radnika, bez obzira na to gdje obavlja svoje ugovorene poslove, odnosno dužan je voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i za radnike s kojima ima sklopljen takav ugovor o radu. Pri tome, nema zapreke da evidenciju vodi i sam radnik, no odgovornost za točno vođenje evidencije jest na poslodavcu.

Ako i u slučaju rada od doma radnik bude radio prekovremeno, važno je znati da mogućnost odobravanja slobodnog dana radniku umjesto isplate povećane plaće za prekovremeni rad nije regulirano Zakonom o radu, već isto može biti predmet uređenja kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, kao što se na jedan od navedenih načina propisuje i visina povećanja plaće za otežane uvjete rada iz članka 94. Zakona. Važno je znati da je zakonsko pravo radnika koji je radio prekovremeno isključivo pravo na povećanu plaću. Stoga korištenje slobodnog dana umjesto isplate povećane plaće za prekovremeni rad, pod uvjetom da je na prethodno opisani način uređena takva mogućnost, može doći u obzir isključivo ako na to pristane sam radnik.

P.hr/I.G.