Smanjuje se broj nekretnina u državnom vlasništvu

13. veljače 2020.

Foto: Vlada RH

Vlada je prihvatila prijedlog godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu, u kojem se uz ostalo najavljuje smanjenje portfelja nekretnina kojim upravljaju Ministarstvo državne imovine i CERP te rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine. 

Učinkovito upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu provest će se smanjenjem portfelja nekretnina kojim upravljaju Ministarstvo državne imovine i CERP, i to putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, rekao je ministar državne imovine Mario Banožić. Planira se i rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa i dodjele na korištenje. Nadalje, nastojat će se staviti u funkciju nekretnine prenesene na upravljanje Državnim nekretninama, dodao je. Cilj je i nastavak privatizacije trgovačkih društava u državnom vlasništvu i unaprjeđenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za državu putem učinkovitog smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju Ministarstvo državne imovine i CERP, jačanjem efikasnosti poslovanja i praćenjem poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu te osiguranjem daljnjeg razvoja i jačanjem konkurentske pozicije pravnih osoba od posebnog interesa za Hrvatsku. Utvrđivat će se, nadalje, i kriteriji za definiranje pravnih osoba od posebnog interesa za Hrvatsku.

Plan predviđa i učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela, harmonizaciju i prijedlog novih propisa te vođenje, standardizirani razvoj i unaprjeđenje sveobuhvatne interne evidencije pojavnih oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo državne imovine. Jedna se stavka odnosi i na jačanje ljudskih potencijala, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskih potencijala Ministarstva državne imovine. Prijedlog plana bio je na javnom savjetovanju u razdoblju od 29. studenoga do 30. prosinca 2019. godine.

Ministar Banožić podsjetio je da je Sabor jesenas izglasao Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025., čime su ostvareni zakonski preduvjeti za donošenje godišnjeg plana upravljanja državne imovine koji donosi Vlada. 

"Strategijom se određuju dugoročni ciljevi upravljanja državnom imovinom pri čemu se uvažavaju i gospodarski i razvojni prioriteti RH. Isto tako, strategijom je kao strateški cilj određeno održivo ekonomsko, transparentno upravljanje raspolaganja imovinom u državnom vlasništvu, a s time je još povezano sedam posebnih ciljeva. Za sve predložene mjere i aktivnosti tog plana upravljanja državnom imovinom za ovu godinu definiraju se pokazatelji rezultata, mjerne jedinice za pokazatelje rezultata te polazni cilj vrijednosti mjernih jedinica", rekao je Banožić. 

Plincro dobio jamstva za PSP

Vlada je odobrila Plinacrou davanje jamstva Podzemnom skladištu plina (PSP), radi sklapanja dugoročnoga klupskoga kredita s Hrvatskom poštanskom bankom i Privrednom bankom Zagreb, za refinanciranje kredita koji PSP ima u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.

Jamstvo je odobreno do iznosa od 187,6 milijuna kuna, koji je jednak iznosu kredita čija je namjena refinanciranje postojećeg HBOR-ova kredita odobrenog PSP-u 2015. godine u iznosu od 230 milijuna kuna, uz valutnu klauzulu u eurima i kamatnu stopu od 2,5 posto godišnje.

Novim kreditom u cijelosti će se prijevremeno otplatiti neotplaćena glavnica te platiti kamate obračunate do datuma prijevremene otplate, naknade i troškova, rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić dodajući da će se novim kreditom uštedjeti 4,75 milijuna kuna

Novi kredit je bez valutne klauzule, uz fiksnu kamatnu stopu od 1,5 posto godišnje.

Agroduhanu 7,66 milijuna kuna

Vlada je donijela odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije Agroduhana iz Slatine, kojom odobrava isplatu predujma toj tvrtki od 7,66 milijuna kuna iz državnog proračuna.

Taj iznos upotrijebit će se za osiguranje nužne stabilizacije poslovanja prije dokapitalizacije u kojoj će sudjelovati zainteresirani investitori, a konkretno za podmirenje dospjelih obveza na dan 31. siječnja 2020. godine prema kooperantima, rekla je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Centar za restrukturiranje i prodaju i Agroduhan zadužuju se da do kraja 2021. godine provedu otvoreni postupak dokapitalizacije u kojem će pravo sudjelovanja imati privatni investitori, u skladu s pravilima i odredbama propisa kojima se uređuje tržište kapitala. Agroduhan je u većinskom vlasništvu države (CERP je vlasnik 95,19 posto) i značajan je u organiziranju proizvođača duhana.

U obrazloženju Vladine odluke uz ostalo se navodi kako bi u slučaju nedostatka potrebnoga kapitala za nesmetano financiranje redovnog poslovanja došlo do prestanka rada Agroduhana, s iznimno negativnim posljedicama za hrvatsko gospodarstvo, posebno poljoprivredni sektor uz očekivana propadanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nastavak iseljavanja, što negativnim posljedicama kumulativno višestruko nadmašuje planirani iznos dokapitalizacije.

Hina, P.hr