Državni inspektorat nadzire dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima

5. rujna 2022.

Foto: Državni inspektorat

Inspekcije Državnog inspektorata - turistička, tržišna i inspekcija rada u području radnih odnosa - u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj nadzirat će obvezno dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima, koje će trajati do 31. prosinca 2023. godine.

Naime, člankom 75. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisana je, među ostalim, nadležnost Državnog inspektorata u vezi s nadzorom nad provođenjem odredbi Zakona, i to u dijelu prodaje robe i pružanja usluga, dvojnog iskazivanja na računima, u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe, u području radnih odnosa te u području nadzora drugog vjerovnika u skladu s propisom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje.

Slijedom navedenoga, a u skladu s odredbama Zakona, tržišna inspekcija kontinuirano će provoditi inspekcijske nadzore u području prodaje robe i pružanja usluga, odnosno nadzirat će:

  • je li poslovni subjekt na jasan, čitljiv i vidljiv te lako uočljiv način dvojno iskazao cijenu robe i usluge uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje
  • je li poslovni subjekt istaknuo fiksni tečaj konverzije na jasan, vidljiv i lako uočljiv način
  • je li poslovni subjekt pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazao ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Nadzire se i dvojno iskazivanje isplate plaća

Inspekcija rada u području radnih odnosa će u razdoblju dvojnog iskazivanja u inspekcijskim nadzorima isplate plaće, naknade plaće i otpremnine odnosno izdavanja obračuna isplaćene plaće, naknade plaće i otpremnine iz članka 93. stavaka 1. i 4. Zakona o radu, utvrđivati i je li poslodavac dvojno iskazao ukupan iznos isplaćen radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Inspekcija rada, tržišna i turistička inspekcija, svaka u dijelu svoje nadležnosti, a na temelju odredbi Zakona, obavljat će inspekcijske nadzore po službenoj dužnosti na temelju plana rada, predstavki zaprimljenih od udruga koje sudjeluju u projektu Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj te na temelju javnih objava i zaprimljenih predstavki potrošača.

Iz Državnog inspektorata podsjećaju da prijave zaprimaju putem elektroničkog obrasca koji se može ispuniti na njihovoj stranici, pošte ili ih građani mogu osobno predati dolaskom na adresu nadležnog ureda Državnog inspektorata.

P.hr