Ciljevi koje želimo ostvariti u recikliranju traže ulaganja

17. siječnja 2020.

Foto: Shutterstock
Jerry Pajić, predsjednik Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu HGK

U skladu s EU propisima, a u vezi sa selektivnim odvajanjem otpada te postizanjem zadanih ciljeva, Udruženje je važna karika u njihovu ostvarenju. Naime, većinu otpada koji se selektivno odvoji od građana i industrije obrađuju članice našeg Udruženja i isporučuju oporabiteljima koji ga pretvaraju u novi proizvod. Članice našeg Udruženja za poslovnu 2020. godinu očekuju povećanje količina selektivno odvojenog otpada te njegovo pretvaranje u kvalitetnu sekundarnu sirovinu. Za postizanje zadanih ciljeva potrebna su, naravno, i znatna ulaganja u tehnička sredstva te očekujemo pomoć Ministarstva zaštite okoliša i energetike i FZOEU-a kako bismo putem EU fondova dobili potporu. Nažalost, do sada, za našu djelatnost nije bilo natječaja jer smo u nacionalnoj klasifi kaciji svrstani kao oporabitelji. Bez kvalitetnih izvora dodatnog fi nanciranja i pomoći nadležnog ministarstva zadani ciljevi EU u vezi s postotkom selektivnog otpada bit će teško ostvarivi, a znamo da njihovim neostvarivanjem slijede nemali penali i sankcije. Ocjena za 2020. godinu, koja obuhvaća problematiku i njeno moguće rješavanje i ostvarivanje, bila bi 3 (dobar).

Udruženje u suradnji s HGK aktivno sudjeluje s Ministarstvom u razmjeni iskustava i pripremi novog zakonodavnog okvira gospodarenja otpadom. Poslovna 2019. godina za sve članice Udruženja bila je vrlo teška zbog svjetske krize i trgovinskih problema. Najteža je situacija na području nemetala (plastike i papira) gdje je isplativost rada postala već upitna te, uz ostale probleme, stanje u 2019. godini ocjenjujemo ocjenom 2 (dovoljan) napominjući da je za kvalitetno postizanje ciljeva potrebna i kvalitetna tehnička opremljenost koju je, sa sadašnjim stanjem na tržištu sekundarnih sirovina, nemoguće ostvariti.