e-Privredni

A+ A A-

Svjetska banka financira čistije mora Hrvatske i BiH

Svjetska banka odobrila je dvije darovnice Fonda za globalni okoliš (GEF) ukupnoga iznosa 6,77 milijuna dolara za projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskoga mora u Bosni i Hercegovini (2,44 milijuna dolara) i u Hrvatskoj (4,33 milijuna dolara). Projektom će se pomoći dvjema državama u smanjivanju ispuštanja onečišćujućih tvari u istočni dio Jadrana, u pripremi projekata za kontrolu onečišćenja na odabranim lokacijama u Dalmaciji i Hercegovini te u jačanju kapaciteta za praćenje kakvoće morske vode.

Uz Jadransko more smjestio se značajan broj najvećih gradova regije te ono predstavlja jednu od najvažnijih vodenih površina u Južnoj Europi zbog svoje ekološke vrijednosti i važnih morskih staništa. Nažalost, ekološku ravnotežu Jadrana ugrožava prekogranično onečišćenje. Pogoršavanje stanja mora utječe na ribarstvo, usluge i turizam, čime se ugrožavaju osnovni izvori prihoda i gospodarstvo Hrvatske te Bosne i Hercegovine.

“Ovaj je projekt dio većeg programa zaštite Jadranskoga mora, čiji je cilj unapređivanje regionalnih upravljačkih kapaciteta za kontrolu prekograničnog onečišćenja kako bi se vratila ekološka ravnoteža Jadranskoga mora”, napomenuo je Manuel Marino, voditelj tima Svjetske banke na ovome projektu. “Nadamo se da će ova inicijativa pospješiti regionalnu suradnju te dovesti do usvajanja zajedničkog pristupa svih jadranskih zemalja rješavanju izazova onečišćavanja.”

Bosna i Hercegovina pridružila se Svjetskoj banci i instituciji IDA 1996. godine, s retroaktivnim članstvom koje teče od 1993.godine. U 17 godina Svjetska banka odobrila je 70 projekata ukupne vrijednosti od oko 1,78 milijardi dolara. Portfelj aktivnih projekata Svjetske banke u Bosni i Hercegovini sada obuhvaća 13 projekata čija ukupna vrijednost iznosi oko 478,6 milijuna dolara.

Otkako je postala članicom Svjetske banke 1993. godine, Hrvatska dobiva potporu u obliku financijske i tehničke pomoći, kao i savjetovanja o politikama te analitičkih usluga. Banka je dosad osigurala potporu za 52 projekta u iznosu od 3,5 milijarde dolara te odobrila 52 darovnice ukupne vrijednosti 70 milijuna dolara.

Fond za globalni okoliš (GEF) međunarodno je partnerstvo u kojem 183 zemlje surađuju s međunarodnim institucijama, organizacijama civilnoga društva i privatnim sektorom radi rješavanja globalnih problema u području zaštite okoliša. Od 1991. godine GEF je osigurao darovnice u vrijednosti od 12,5 milijardi dolara kao i 58 milijardi dolara putem sufinanciranja 3690 projekata u 165 zemalja u razvoju.

(PV)
13. lipnja 2014.

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb